28138cb6da32bd68c2b4974ded2769e7.jpg

ARMENIAN PR

AWARDS

 

 

Submit Entry!

Dear PR specialists,

 

Every year, an in-depth research is conducted in the field of Public Relations (PR), the results of which are summarized during the annual Armenian PR Awards.

Taking into account the opinion of public relations specialists, as well as aiming to ensure the most active participation of public relations specialists in the research, the organizing team of the Armenian PR Awards announces an opportunity to submit an entry. You can nominate yourself or your initiative by filling out the following application.

 

The proposed projects must be implemented from November 2019 to December 30, 2020.

 

1. PERSONAL INFORMATION

Mention the name of the institution / organization / initiative you represent.

1. SUBMIT AN ENTRY

Choose the category in which you want to run. 

arrow&v

Attach a description of the initiative (or the work you have done).

Կցել / Upload File
Max File Size 15MB

Upload photos to cloud storage (OneDrive, Google Drive, Flickr Album, etc.) & send the link.

Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org